Print

 Jerry Holmes: "Mantede a concentración e crede en vos mesmas, porque ninguén cre en ti máis ca min"

 

Nome: Jerry Holmes

Idade: 28 anos

Nacido en: Kildare, Irlanda

Actualmente vivindo en: Santiago de Compostela

 

 

Name: Jerry Holmes

Age: 28 years

Born in: Kildare, Ireland

Nowadays living in: Santiago de Compostela

 

 

Football Gaelic how much does that you know?

Gaelic football has been in my life since I was 5 years old, in my country it's our number one sport ahead of everything else football/ rugby/ basketball etc and to me there is no better and more exiting game to play on this earth. It has and always will be my greatest passion.

 

Fútbol gaélico ¿canto fai que o coñeces?

O fútbol gaélico está presente na miña vida dende que tiña 5 anos; no meu país é o deporte número un por diante de todo o demais (fútbol, rugby, baloncesto…) e para min non hai mellor xogo nin máis excitante para practicar nesta terra. Foi e sempre será a miña maior paixón.

 

You're watching and participating in the birth and expansion of your national sport in Galicia, what do you feel ?

 I have been involved with Gaa in Galicia for two years now and every day it never fails to surprise me!! It is one of the most amazing and beautiful stories I have ever witnessed and I am both proud and privileged to say I can be a part of it. In such a short period of time it has grown so much and everybody should be so proud of themselves for making this happen. When you have good people great things can happen and that is why it is how it is here, good people.

 

Estás vendo e participando no nacemento e expansión do teu deporte nacional en Galicia, ¿que sentes?

Estiven involucrado coa GAA en Galicia dende fai 2 anos e nunca deixa de sorprenderme todos os días! É unha dos historias máis sorprendentes e fermosas que presenciei e estou orgulloso e sintome privilexiado de dicir que son parte dela. Nun curto período de tempo medrou tanto e todo o mundo debe de sentirse orgulloso de si mesmo por facer que isto suceda. Cando hai boas persoas poden suceder grandes cousas, e é por iso que está aquí, pola boa xente.

 

Coach of the female selection, a challenge, what do you expect from this adventure ?

A challenge? Yes !!! But what challenge to have!!! I am so proud to have been given this opportunity to work with the ladies this year. Even just thinking about it now I still feel excited.

What do I expect? Well, I came into this challenge almost one year ago but the aim has always been for this moment the world games in Dublin. Last year I was involved with the men's team in Abu Dhabi and although we finished second I feel very much like we left it behind us, the final against Argentina was in our hands and we let it slip away and it still haunts my dreams. This time around with these girls I expect a different outcome.

We are prepared and we are focused. I am very confident and I expect to be returning home to Galicia in the 14th of August with a trophy and I can't say anything different.

Adestrador da selección feminina, un reto, que agardas desta aventura?

Un reto? Si! Pero que reto! Estou moi orgulloso de ter a oportunidade de traballar coas rapazas este ano. Mesmo só de pensar en iso aínda me excita. Que agardo? Ben, comecei este reto hai case un ano pero o obxectivo sempre foron os xogos mundiais en Dublín.

O ano pasado estiven involucrado co equipo masculino en Abu Dhabi e mesmo aínda que remataron en segundo lugar e teño sensacións semellantes; a final contra Arxentina estaba nas nosas mans e deixamos que escapara, cousa que aínda perdura nos meus soños. Desta volta, con estas rapazas agardo un resultado diferente. Estamos preparados e enfocados. Síntome moi confiado e agardo volver a Galicia  o 14 de Agosto co trofeo, non podo dicir outra cousa.

Jerry, na súa faceta como xogador de Irmandinhos, disputa un balón no pasado Pan European de A Estrada. Foto Marga Fraga.

GAA World Games. This year we traveled to Dublin, birthplace of the sport. It's all a dream for many. How will you be to go back to Ireland training a “foreign” selection?

 If you asked me 2 years ago when I first arrived here would I have this amazing opportunity I wouldn't believe you. But here we are and its real. It's a great honour. Having been here now so long I feel I can understand Galician people and for Galician people there is nothing more important than pride in where they come from. I say that because I have to respect it and to be given this opportunity just fills me with pride. I get to return to my homeland as the coach of 13 amazing players - 13 amazing athletes to play the sport I love most on this earth representing my second home at a World Cup . Tell me, what could be better than that?? A dream- yes.

GAA World Games. Este ano, a Dublín, berce do deporte, é todo un soño para moitos. ¿Como vai ser para ti volver a Irlanda dirixindo una selección “estranxeira”?

Se me preguntaras hai dous anos, cando cheguei por primeira vez, que ía ter esta incrible oportunidade non te crería. Pero aquí estamos e é real. É unha gran honra. Despois de estar aquí tanto tempo agora sinto que podo entender á xente de Galicia, e para eles non hai nada máis importante que o orgullo que senten de saber de onde veñen. Dígoo porque teño que respectalo e que me deran esta oportunidade éncheme de orgullo. Volto a casa como adestrador de 13 incribles xogadoras ( 13 atletas que practican o deporte que máis me gusta nesta terra e representando a miña segunda casa) a unha copa mundial. Dime, que podería ser mellor ca iso? Si, é un soño.

 

A difficult decision. Staying with only 13 players. What would you say to them, and those that were left out ?

A difficult decision?  It was almost an impossible decision. We began this journey with the 32 best players in Galicia almost knowing that at the end of the journey we could only have 13. A number so small when you put it into context of how many amazing players we have here.

What can I say to those who didn't make it? Be proud of yourselves, the fact that you were even in with a possibility of being selected is because you earned it and you deserved it and I am proud of you for your efforts. The reason our decision was almost impossible is because they all gave everything to be there. As a coach, what more can you ask for??

Unha decisión moi difícil. Quedar con  soamente 13 xogadoras. Que lles dirías a elas, e tamén ás que se quedaron fora?

Unha decisión difícil? Era unha decisión case imposible. Comezamos esta viaxe coas 32 mellores xogadoras de Galicia tendo en conta que ao final só poderíamos contar con 13 delas. Un número moi pequeno cando se pon no contexto de cantas xogadoras incribles temos aquí.

Que lles podo dicir a aquelas que non o conseguiron? Deben estar orgullosas de si mesmas, xa que o feito de ter a posibilidade de ser seleccionada é porque o gañaches e o merecías. Estou moi orgulloso de todas elas polos seus esforzos. A razón de que a decisión fora case imposible é porque deron todo para poder estar aí. Como adestrador, que máis se pode pedir?

 

The Girls are working very hard. What can you tell them 15 days before the start of the World Games?

 These Girls are 13 of the most amazing individuals I have ever worked with in over 20 years of knowing this sport. Right now they are sacrificing everything for this tournament. They do it because they know what's at stake and they understand what they can achieve. I have never been so proud of a group. It's been blood,sweat, and  tears but we are ready and we are confident. I say stay focused and believe in yourselves because nobody believes in you more than me and to remember you play this sport because you love it so always play with that passion on your shoulder the most important thing is to have fun. I repeat- we are ready !! 

As rapazas están a traballar moi duro. Que lles podes dicir a 15 días do comezo dos xogos mundiais?

Estas rapazas son 13 das persoas mais incribles coas que traballei en mais de 20 anos como coñecedor deste deporte. Nestes intres están sacrificando todo por este torneo. Fano porque saben o que está en xogo e entenden que o poden lograr. Nunca estiven tan orgulloso dun grupo. Foi sangue, suor e bagoas, pero estamos listos e estamos seguros.

Dígolles “mantede a concentración e crede en vos mesmas, porque ninguén cre en ti máis ca min. Hai que lembrar que xogas a este deporte porque o amas, polo que tes que xogar sempre con esa paixón sobre o ombreiro. O máis importante é divertirse”. Repito, estamos listos!

 

Difficult to know the level of rivals, many unknown to us. What you expect to find?

 Difficult ? I don't think it's difficult. This is the world games and every team coming to Dublin will be filled with the best players from that nation. Every game is going to be difficult, every game will be a challenge and every game we will have to be focused. But we can't control these things, we can just control what we do and how we play. If we focus on our strengths and do the things we do best then I am confident that we will be very difficult to beat. So my answer is I don't care who we play I just care about how we play.  

É complexo saber o nivel dos rivais, moitos descoñecidos para nós. Que agardas atopar?

Difícil? Non creo que sexa difícil. Trátase dos xogos mundiais e cada equipo virá a Dublín cos mellores xogadores desa nación. Cada partido será difícil, cada un deles será un reto e temos que estar concentrados. Pero non podemos controlar esas cousas, só podemos controlar o que facemos e cómo xogamos. Se nos centramos nas nosas fortalezas e facemos o que facemos mellor, estou seguro de que vamos a ser moi difíciles de superar. Polo que a miña resposta é que non me importa con quen xoguemos, só importa a forma na que xogamos.

 

How do you see the spirit of the girls for this challenge ?

 Spirits are high. The girls are excited, they see how much they have improved and they see how far they have come since we started this project together. They are a great group and I like to think that we have become a little family in this time. Every girl would lay their life down for the girl beside her on that field, and again as a coach, what more can I ask for than that?

Como ves o ánimo das rapazas de cara a este reto?

Os ánimos están altos. As rapazas están expectantes, ven o moito que melloraron e o lonxe que chegaron dende que comezamos este proxecto xuntos. Son un gran grupo e gústame pensar que nos convertemos nunha pequena familia neste momento. Todas as rapazas darían a súa vida pola súa compañeira dentro do campo e de novo, como adestrador, que máis podo pedir ca iso?

Algúns dos xogadorers e xogadoras de Irmandinhos participantes no amigable da Selección Galega en Riazor, acompañados dos dous adestradores femininos: Jerry e Carlos Torres.

 

And to conclude, as we asked Jano; If you can take a picture of this World Games, what situation and where you would like to withdraw it?

A picture? I will take 2. The first- a picture with my girls together where everyone has a smile because they each in that exact moment feel happy with each other by their side

The second- there's a picture from Abu Dhabi of the men's team receiving their medals for coming second. I am proud of that photo but the honest truth is I hate that photo. My second photo will hopefully be with my 13 ladies and Carlos with very different feelings and a different colour medal than in the one from Abu Dhabi.

Xa para rematar, tal e como lle preguntamos a Jano; se puideras sacar unha foto deste mundial, ¿que situación e onde che gustaría sacala?

Unha foto? Faría 2. A primeira sería unha foto coas miñas rapazas todas xuntas onde todo o mundo ten un sorriso, xa que cada unha nese preciso momento se sente contenta polas demais que están a súa beira.

A segunda, hai unha foto de Abu Dhabi da selección masculina recibindo as súas medallas por acadar a segunda posición. Estou orgulloso desa foto pero a pura verdade e que a odio. Entón, a miña segunda foto agardo que sexa coas miñas 13 rapazas e Carlos son sentimentos moi diferentes e unha medalla de cor diferente que a desa foto de Abu Dhabi.

 

Thanks for your time. Good luck!

Graciñas polo teu tempo. Moita sorte!

Hits: 1780